03 MAR 2024

Max Temp: 100°F - Lephalale
Min Temp: 45°F - Marion Island
Rainfall: 0.39 " - Sada
WindSpeed: 32 mph - Tristan Da Cunha

04 MAR 2024

Max Temp: 101°F - Komatipoort
Min Temp: 46°F - Marion Island
Rainfall: 1.06 " - Overberg
WindSpeed: 32 mph - Tristan Da Cunha

05 MAR 2024

Max Temp: 108°F - Komatipoort
Min Temp: 47°F - Marion Island
Rainfall: 0.47 " - Lansdowne
WindSpeed: 24 mph - Cape Saint Lucia

06 MAR 2024

Max Temp: 109°F - Rotterdam
Min Temp: 46°F - Marion Island
Rainfal 0.28 " - Okkerneutboom
WindSpeed: 21 mph - Cape Saint Lucia

07 MAR 2024

Max Temp: 101°F - Lephalale
Min Temp: 44°F - Marion Island
Rainfall: 0.63 " - Badplaas
WindSpeed: 18 mph - Tristan Da Cunha