03 MAR 2024

Max Temp: 100°F - Skukuza
Min Temp: 45°F - Marion Island
Rainfall: 0.47 " - Underberg
WindSpeed: 33 mph - Tristan Da Cunha

04 MAR 2024

Max Temp: 102°F - Komatipoort
Min Temp: 46°F - Marion Island
Rainfall: 1.18 " - Overberg
WindSpeed: 37 mph - Tristan Da Cunha

05 MAR 2024

Max Temp: 108°F - Komatipoort
Min Temp: 47°F - Marion Island
Rainfall: 1.06 " - Lansdowne
WindSpeed: 26 mph - Cape Point

06 MAR 2024

Max Temp: 109°F - Tzaneen
Min Temp: 46°F - Marion Island
Rainfal 0.24 " - Pacaltsdorp
WindSpeed: 21 mph - Gough Island

07 MAR 2024

Max Temp: 102°F - Gopane
Min Temp: 46°F - Marion Island
Rainfall: 1.14 " - Boekenhouthoek
WindSpeed: 21 mph - Tristan Da Cunha