Updated: Monday, 17 Jun 2024 08:05 PM CAST
Day Summary Reason Upper Soil Moisture Deep Soil Moisture
Tue, Jun 18 Fire danger low 8% 16%
Wed, Jun 19 Fire danger moderate Dry conditions 8% 16%
Thu, Jun 20 Fire danger high Dry 8% 16%
Fri, Jun 21 Fire danger low 8% 16%
Sat, Jun 22 Fire danger high Dry 8% 16%
Sun, Jun 23 Fire danger low 8% 16%
Mon, Jun 17 Fire danger moderate Dry conditions 8% 16%