07 MAR 2021

Max Temp: 35.3°C - Ulco
Min Temp: 5.7°C - Marion Island
Rainfall: 28 mm - Tristan Da Cunha
WindSpeed: 43 km/h - Marion Island

08 MAR 2021

Max Temp: 34.8°C - Ulco
Min Temp: 5.7°C - Marion Island
Rainfall: 49 mm - Tristan Da Cunha
WindSpeed: 46 km/h - Aliwal North

09 MAR 2021

Max Temp: 37.7°C - Namakgale
Min Temp: 7.2°C - Marion Island
Rainfall: 8 mm - Marion Island
WindSpeed: 47 km/h - Aliwal North

10 MAR 2021

Max Temp: 39.2°C - Ophondweni
Min Temp: 4.8°C - Marion Island
Rainfal 42 mm - Cape Point
WindSpeed: 41 km/h - Sterkspruit

11 MAR 2021

Max Temp: 37.6°C - Lephalale
Min Temp: 3.8°C - Marion Island
Rainfall: 5 mm - Wellington
WindSpeed: 44 km/h - Tristan Da Cunha